Algemeen
Freinetpedagogie
Extra informatie
Visie

Villa Da Vinci is de enige secundaire Freinetschool in Sint-Niklaas en omstreken waar je zes jaar lang kan groeien. Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn welkom in ons creatief huis om samen school te maken. Hier leer je samen samenleven.
In traditioneel onderwijs ligt het accent meestal op de leerstof en de leerkracht. In Villa Da Vinci ligt de klemtoon eerder op de leerling en zijn verantwoordelijkheid. In een Freinetklas staat de groep centraal. Elke leerling leert in kleine groep op zijn eigen tempo. De leerkracht neemt de rol van begeleider op zich en zorgt voor verdieping, structuur, inoefening en evaluatie van de leeronderwerpen, met respect voor de eigenheid en de mening van de leerlingen én de ouders. Ook zij mogen hun zegje doen. Volgens Freinet zijn leerlingen, leerkrachten en ouders samen baas en is er steeds sprake van een open dialoog.
Onze methode ‘Villa Piu’ is gepersonaliseerd leren via coach-uren, zelf geplande werkuren en vaste instructiemomenten.
Klinkt straf? Kom onze Villa bezoeken en proef de unieke sfeer.

In de Freinetklas wordt gestreefd naar een sterke band tussen de leerstof en de realiteitsbeleving van de kinderen. Zoveel mogelijk leerinhouden worden binnen het projectmatig werken geplaatst. Instructies en inoefenmomenten worden daaraan gerelateerd. De leraar vervult een complementaire rol in de verwerking van leerinhouden en het realiseren van differentiatie. Veel aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Onderwijs dat vertrekt vanuit de leerlingen
De werkvormen worden zodanig georganiseerd dat er maximale inbreng is vanuit de leefwereld en interesses van de leerlingen. Dit bevordert de mondigheid, de zelfwaardering en de motivatie.

Omgaan met verschillen
De verschillende leerinhouden en werkvormen worden afgestemd op de totale persoonlijkheidsontwikkeling. Ook met de verschillen in leerstijlen wordt rekening gehouden. Op die manier kan elke leerling zich zoveel mogelijk ontwikkelen op eigen tempo en eigen niveau. Daarnaast hebben de leerlingen een open geest en tonen ze respect voor andersdenkenden.

Zelfbeeld en persoonlijkheidsvorming
Een positief zelfbeeld ontwikkelen en zelfmotivatie bevorderen is belangrijk in onze Freinetklas. Dat gebeurt via leren door ervaren, ontdekken, experimenteren, zelf beleven en zelf sturen.

Grote sociale gerichtheid
Heterogeniteit is een meerwaarde. We zorgen voor een coöperatief leerklimaat waarin waardeontwikkeling centraal staat. De waarden van het pedagogisch project van het GO! worden sterk benadrukt: creativiteit, samenhorigheid, verdraagzaamheid en respect.

Groepsdynamiek
Leerkracht en leerlingen zijn één groep. Leerkrachten werken onderling samen. Hun coöperatieve samenwerking komt tot uiting in de wekelijkse teamvergaderingen voor pedagogische en praktische zaken. Op deze manier toont de leerkracht, vertrekkend van zijn handelen, de voordelen van het coöperatief leren aan.

Leerlingen leren van elkaar en besteden aandacht zowel aan de groep als aan het individu door:
•         inrichting van de klas
•         werken aan gemeenschappelijke interesses en problemen
•         vrije expressie in een communicatief kader: kringen, vrije teksten, toonmomenten …
•         zelfstandig werken en leren: werkstukken, vrije werktijd
•         samen afspraken maken in de klasraad

Participatie
Naast de verplichte 32 lesuren wordt 1 lesuur extra ingericht: de klasraad. Daarin overleggen de leerlingen, kunnen ze voorstellen naar de klastitularis of naar de directie formuleren of kunnen ze meningsverschillen uitpraten. Via een beurtrol krijgen de leerlingen ook taken toegewezen; zo leren ze verantwoordelijkheid te nemen. Uiteraard zijn er vaste afspraken (zie schoolreglement), maar de leerlingen krijgen ook de gelegenheid om te zoeken naar haalbare oplossingen bij probleemsituaties.

Reflectie en zelfevaluatie
Een sterk uitgewerkt evaluatie- en zelfevaluatiesysteem is onontbeerlijk en geeft aanleiding tot overleg met alle betrokkenen.

De school als leefplek
Tijdens de maand september gaan we met de eerste graad op driedaagse: een uitgelezen moment voor nieuwe leerlingen (en ouders ’s avonds) om elkaar door en door te leren kennen.
De relatie met de leerlingen is gelijkwaardig: er worden gemoedelijke aanspreekvormen gehanteerd.
Aandacht voor gezelligheid en huiselijke warmte op school is belangrijk, maar ook de moderne technologie is aanwezig.

Hoe ziet jouw schooldag eruit?
Een schooldag begint om 8.25 u. Er zijn twee pauzes van een kwartier tussen de lessen. De middagpauze duurt een uur, van 12 tot 13 u. In principe blijft iedereen op school eten, maar je mag naar huis met toestemming van je ouders. Je schooldag eindigt op woensdag om 12 u (of 12.50 u) en om 15.40 u (of 16.30 u) op de andere dagen.

Aan tafel!
Tijdens de middag kan je de grote honger stillen in je eigen lokaal of buiten in de tuin. In de keuken kan je maaltijden opwarmen, en thee, koffie of soep maken.

Hulp bij het leren
Wie op dinsdag en donderdag les heeft tot 15.40 uur kan onder begeleiding op school verder werken tot 16.30 uur. Je mag de computers gebruiken. Onze kernleerkrachten bieden hulp aan indien nodig. We werken klasdoorbrekend: de groepen zijn kleiner en opgedeeld volgens niveau. Wie bijvoorbeeld goed is in talen, kan bijbenen in wiskunde. Positief, toch? Voor leerlingen met specifieke leerstoornissen stellen we in samenspraak met het CLB een begeleidingsplan op.

Kies je eigen levensbeschouwing
Op onze school kies je zelf je levensbeschouwelijke vakken. Kies je voor zedenleer of voor de anglicaanse, islamitische, israëlische, orthodoxe, protestantse of rooms-katholieke godsdienst? Dat beslis jij!

Evalueren na het studeren
Je krijgt twee semesterrapporten en twee tussentijdse rapporten per jaar. Je hebt geen examens, behalve in de derde graad één op het eind van elk semester (december en juni). Je wordt het hele jaar door geëvalueerd. Elke week stel je je eigen werkplan op. Op het einde van de week bekijken we of je alle leerstof hebt verwerkt.

Samenwerken met ouders
Ouders worden actief betrokken bij het schoolgebeuren. Wij hanteren een ‘opendeurbeleid’. Je ouders mogen steeds binnenlopen met vragen, opmerkingen en suggesties. We houden je ouders op de hoogte van activiteiten op onze school of belangrijke beslissingen die met jou te maken hebben. In de ‘denktank’ ontmoeten ouders, leerkrachten en leerlingen elkaar. Ze denken samen na over de Freinetpedagogie en hoe ze die zo goed mogelijk kunnen vertalen naar het secundair onderwijs en de maatschappij. Ook via het oudercomité kunnen je ouders de band tussen onze school en de wereld daarbuiten vergroten.

Schoolkosten
Bij inschrijving krijg je een raming hoeveel het schooljaar zonder maaltijden en vervoer kost. Wie graag een gedetailleerde raming wil van de schoolkosten, kan ons mailen via info@villadavinci.be.

Villa Da Vinci: “Goesting om te leren” 
Freinetonderwijs voor de 21ste eeuw 

 
Leren doe je samen – Je leert dat leren een skill is, die je voortdurend ontwikkelt en verfijnt. Zelfstandig of in groep, maar steeds onder begeleiding van gepassioneerde leerkrachten. Zij leren je vallen en helpen je opstaan. 

In een Villa-klas is de groep levensbelangrijk: je leert samenwerken en samen een doel bereiken. Natuurlijk verliezen we jou als individu daarbij niet uit het oog. We geven je alle ruimte om zelf dingen te ontdekken. (Wat je zelf ontdekt, onthoud je immers beter.) Jouw leefwereld zal vaak het uitgangspunt van onze lessen zijn, al vinden we het even belangrijk om je te passioneren voor wat nieuw en (nog) onbekend is. 

Je coach neemt ook een heel bijzondere plaats in in je Villa-schoolloopbaan. Je zal deze leerkracht dan ook vaak zien, zowel binnen als buiten de klas. Samen met je coach ontdek je waar je talenten liggen en waarin je nog kan groeien. Loopt het wat moeilijker? Dan is de coach er om met jou en je ouders te zoeken naar een oplossing. 

Zelfredzaamheid – Stap voor stap leer je zelf je werk plannen, organiseren en uitvoeren.  Klaar voor het vervolg.  

In Villa Più (de eerste en de tweede graad van Villa Da Vinci), neem je voor een groot deel het heft in eigen handen via coach-uren, zelf geplande werkuren (p-uren) en vaste instructiemomenten. Je gaat op zoek naar wat voor jou de beste studiemethode is, je leert doorheen de jaren je eigen werk te plannen en hoe zelfstandig te werken. Je krijgt bijvoorbeeld ook pas examens in de derde graad. Een mooie voorbereiding op wat nog komt. Immers, de skills die je bij ons leert zullen er mee voor zorgen dat je slaagt in de studies van je dromen, aan een hogeschool of universiteit.  
Bij dit alles leggen we de lat best hoog. Maar we bieden je wel een stevige ladder aan. 

De hokjes voorbij – Met je creativiteit en je denkvermogen leg je verbanden tussen verschillende vakken en tussen de school en de wereld. Je wordt uitgedaagd om je eigen grenzen te verleggen. 

In de lessen krijg je veel ruimte en vrijheid om zelf dingen te ontdekken. Dat betekent natuurlijk niet dat we je zomaar ergens droppen en je er zelf maar moet zien uit te geraken. Leerkrachten geven je steeds alle mogelijke kapstokken om je eigen inzichten en ontdekkingen netjes aan op te hangen. Die kapstokken zijn vaak breder dan één enkel vak of één enkele les. Je ontdekt via een Engelse tekst iets over geschiedenis, je leert wat wiskunde en kunst met elkaar gemeen hebben, of hoe je je aardrijkskundige kennis gebruikt in een project rond, bijvoorbeeld, bootvluchtelingen. Vakverbindend en projectmatig werken zijn hier absoluut sleutelwoorden. Zo’n project overstijgt immers de hokjes, haalt de wereld binnen in de klas en verruimt zo je horizon. Levensecht of levend leren wil dus zeggen dat wat je in de klas doet, ook daarbuiten een staartje krijgt. Dat kan in andere lessen, maar ook buiten het leslokaal, en buiten de school. 

Zorgzame leeromgeving – Je leert jezelf kennen, en jezelf zijn, op een plek waar je je goed voelt. Dat geeft goesting om te leren.  

Onze kleinschaligheid maakt het contact persoonlijker. In de eerste graad tellen onze klasjes max. 16 leerlingen. We spreken elkaar aan met de voornaam en tot in de derde graad heeft elke groep een eigen lokaal, een gezellig nest om zelf in te richten. 
Zo bouwen we zorgvuldig aan een warme sfeer, waarin openheid, inspraak en sociaal contact centraal staan. Omdat we geloven dat je enkel in zo’n sfeer ook echt goesting krijgt om te leren. 

Burgerschap begint op school – Vrijheid en inspraak zijn werkwoorden. Met een gezonde kritische blik en een fris engagement ga je in dialoog met je omgeving. 

In de wekelijkse klasraad geef je een stem aan hoe het klas- en schoolgebeuren verloopt. De klasraad is een plek waar je iets kwijt kan over hoe je je voelt in je klas of op school, en waar je vooral actief kan meewerken aan je klasgroep. Je leert ook kritisch denken, je engageren en je mening op een respectvolle manier verwoorden. Je leert inzien dat je geen eiland bent, dat een klas, een school en de hele wereld daarbuiten dingen zijn die jij actief mee vorm geeft.