Algemeen
Aanbod
Freinetpedagogie
Extra informatie

Villa Da Vinci is de enige secundaire Freinetschool in Sint-Niklaas en omstreken waar je zes jaar lang kan groeien. Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn welkom in ons creatief huis om samen school te maken. Hier leer je samen samenleven.
In traditioneel onderwijs ligt het accent meestal op de leerstof en de leerkracht. In Villa Da Vinci ligt de klemtoon eerder op de leerling en zijn verantwoordelijkheid. In een Freinetklas staat de groep centraal. Elke leerling leert in kleine groep op zijn eigen tempo. De leerkracht neemt de rol van begeleider op zich en zorgt voor verdieping, structuur, inoefening en evaluatie van de leeronderwerpen, met respect voor de eigenheid en de mening van de leerlingen én de ouders. Ook zij mogen hun zegje doen. Volgens Freinet zijn leerlingen, leerkrachten en ouders samen baas en is er steeds sprake van een open dialoog.
Onze methode ‘Villa Piu’ is gepersonaliseerd leren via coach-uren, zelf geplande werkuren en vaste instructiemomenten.
Klinkt straf? Kom onze Villa bezoeken en proef de unieke sfeer.

Op de Villa start je in een brede eerste graad met een basispakket en kan je de keuze maken voor een richting met of zonder Latijn. In het 2e jaar komt daar ook de mogelijkheid Grieks-Latijn bij.

In de 2e en 3e graad worden verder ASO-richtingen aangeboden (Humane wetenschappen, economie, (Grieks) Latijn en wetenschappen).

In de freinetklas wordt gestreefd naar een sterke band tussen de leerstof en de realiteitsbeleving van de kinderen. Zo veel mogelijk leerinhouden worden binnen het projectmatig werken geplaatst en instructies en inoefenmomenten worden daaraan gerelateerd. De leraar vervult een complementaire rol in de verwerking van leerinhouden en het realiseren van differentiatie. Veel aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Onderwijs dat vertrekt vanuit de leerlingen

De werkvormen worden zodanig georganiseerd dat er maximale inbreng is vanuit de leefwereld en 
interesses van de leerlingen. Dit bevordert de mondigheid, de zelfwaardering en de motivatie.

Omgaan met verschillen
De verschillende leerinhouden en werkvormen worden afgestemd op de totale persoonlijkheidsontwikkeling. Ook met de verschillen in leerstijlen wordt rekening gehouden. Op die manier kan elke leerling zich zo veel mogelijk ontwikkelen op eigen tempo en eigen niveau. Daarnaast hebben de leerlingen een open geest en tonen ze respect voor andersdenkenden.

Zelfbeeld en persoonlijkheidsvorming
Een positief zelfbeeld ontwikkelen en zelfmotivatie bevorderen is belangrijk in onze freinetklas. Dat gebeurt via leren door ervaren, door ontdekken en experimenteren, door zelf beleven en zelf sturen.
Grote sociale gerichtheid
Heterogeniteit is een meerwaarde. We zorgen voor een coöperatief leerklimaat waarin waardeontwikkeling centraal staat. De waarden van het pedagogisch project van het GO! worden sterk benadrukt: creativiteit, samenhorigheid, verdraagzaamheid, respect.

Groepsdynamiek
Leerkracht en leerlingen zijn één groep. Leerkrachten werken onderling samen. Hun coöperatieve samenwerking komt tot uiting in de wekelijkse teamvergaderingen voor pedagogische en praktische zaken. Op die manier toont de leerkracht, vertrekkend van zijn handelen, de voordelen van het coöperatief leren aan.

Leerlingen leren van elkaar en besteden aandacht zowel aan de groep als aan het individu door:
•         inrichting van de klas
•         werken aan gemeenschappelijke interesses en problemen
•         vrije expressie in een communicatief kader: kringen, vrije teksten, toonmomenten …
•         zelfstandig werken en leren: werkstukken, vrije werktijd
•         samen afspraken maken in de klasraad

Participatie

Naast de verplichte 32 lesuren wordt 1 lesuur extra ingericht: de klasraad. Daarin overleggen de leerlingen, kunnen ze voorstellen naar de klastitularis of naar de directie formuleren of kunnen ze meningsverschillen uitpraten. Via een beurtrol krijgen de leerlingen ook taken toegewezen; zo leren ze verantwoordelijkheid te nemen. Uiteraard zijn er vaste afspraken (zie schoolreglement), maar de leerlingen krijgen ook de gelegenheid om te zoeken naar haalbare oplossingen bij probleemsituaties.

Reflectie en zelfevaluatie

Een sterk uitgewerkt evaluatie- en zelfevaluatiesysteem is onontbeerlijk en geeft aanleiding tot overleg met alle betrokkenen.

De school als leefplek

Tijdens de maand september gaan we met de eerste graad op driedaagse: een uitgelezen moment voor nieuwe leerlingen (en ouders ’s avonds) om elkaar door en door te leren kennen.
De relatie met de leerlingen is gelijkwaardig: er worden gemoedelijke aanspreekvormen gehanteerd.
Aandacht voor gezelligheid en huiselijke warmte op school is belangrijk, maar ook de moderne technologie is aanwezig.

Hoe ziet jouw schooldag eruit?

Een schooldag begint om 8.25 u. Er zijn twee pauzes van een kwartier tussen de lessen. De middagpauze duurt een uur, van 12 tot 13 u. In principe blijft iedereen op school eten, maar je mag naar huis met toestemming van je ouders. Je schooldag eindigt op woensdag om 12 u (of 12.50 u) en om 15.40 u (of 16.30 u) op de andere dagen.

Aan tafel!

Tijdens de middag kan je de grote honger stillen in je eigen lokaal of buiten in de tuin. In de keuken kan je maaltijden opwarmen, en thee, koffie of soep maken.

Hulp bij het leren

Wie op dinsdag en donderdag les heeft tot 15.40 uur kan onder begeleiding op school verder werken tot 16.30 uur. Je mag de computers gebruiken. Onze kernleerkrachten bieden hulp aan indien nodig. We werken klasdoorbrekend: de groepen zijn kleiner, en opgedeeld volgens niveau. Wie bijvoorbeeld goed is in talen, kan bijbenen in wiskunde. Positief, toch? Voor leerlingen met specifieke leerstoornissen stellen we in samenspraak met het CLB een begeleidingsplan op.

Kies je eigen levensbeschouwing

Op onze school kies je zelf je levensbeschouwelijke vakken. Kies je voor zedenleer of voor de anglicaanse, islamitische, israëlische, orthodoxe, protestantse of rooms-Katholieke godsdienst? Dat beslis jij!

Evalueren na het studeren

Je krijgt twee semesterrapporten en twee tussentijdse rapporten per jaar. Je hebt geen examens, behalve in de derde graad één op het eind van elk semester (december en juni). Je wordt het hele jaar door geëvalueerd. Elke week stel je je eigen werkplan op. Op het einde van de week bekijken we of je alle leerstof hebt verwerkt.

Samenwerken met ouders

Ouders worden actief betrokken bij het schoolgebeuren. Wij hanteren een ‘opendeurbeleid’. Je ouders mogen steeds binnenlopen met vragen, opmerkingen en suggesties. We houden je ouders op de hoogte van activiteiten op onze school of belangrijke beslissingen die met jou te maken hebben. In de ‘denktank’ ontmoeten ouders, leerkrachten en leerlingen elkaar. Ze denken samen na over de Freinetpedagogie en hoe ze die zo goed mogelijk kunnen vertalen naar het secundair onderwijs en de maatschappij. Ook via het oudercomité kunnen je ouders de band tussen onze school en de wereld daarbuiten vergroten.

Schoolkosten

Bij inschrijving krijg je een raming hoeveel het schooljaar zonder maaltijden en vervoer kost. Wie graag een gedetailleerde raming wil van de schoolkosten, kan ons mailen via info@villadavinci.be.